Progrmski paket DldPro je knjigovodstveni program koji pokriva sve segmente rada malih i srednjih preduzeća. Sastoji se iz više modula koji su objedinjeni u jednu celinu. Može se konfigurisati i prilagođavati potrebama korisnika. Naš zadatak je praćenje propisa i implementiranje svih izmena u programe tako da uvek imate program koji prati vaš posao bez zastoja.

Finansijsko knjigovodstvo

Glavna knjiga, analitike kupaca i dobavljača, uobičajeni izveštaji iz finansijskog (kartice, specifikacije, zaključni list, bruto bilans, nalozi, dnevnici). Bilans stanja i bilans uspeha sa mogućnošću definisanja bilansne šeme. Knjige za PDV: knjiga ulaznih računa, knjiga izlaznih računa, mesečna prijava sa obračunom PDV. Automatsko knjiženje ulaznih računa iz knjige U-RAC u finansijsko. Automatsko knjiženje izlaznih računa prema vrstama prihoda i poreza. Automatsko knjiženje naloga blagajne preuzimanjem podataka iz modula blagajničkog poslovanja. Preuzimanje i knjiženje izvoda iz E-banking sistema ...

 

Robno knjigovodstvo

Robno Knjigovodstvo maloprodaje i veleprodaje sa klasičnim dokumentima za prijem i otpremu robe (primke-kalkulacije, popisi, nivelacije, fakture, otpremnice, povrati, dostavnice, zapisnici o višku/manjku). Svi dokumenti kreirani u robnom knjigovodstvu se automatski knjiže u finansijsko knjigovodsvo i ostale vanbilansne evidencije (PDV knjige, KUF, KIF, trgovačke knjige). Izveštaji o stanju i kretanju zaliha (stanje magacina, lager liste, pregled nabavke, pregled prodaje, rekapitulacije dokumenata po raznim kriterijumima). 

Specijalizovane aplikacije uz primenu ručnih terminala sa operativnim sistemom Windows CE

  • Prodaja na terenu
  • Popis u prodavnici
  • Prijem i isporuka robe
  • Popis Osnovnih sredstava

 

Obračun Plata

Program za obračun plata po važećim propisima. Obračun zarada, naknada zarada i štampa svih potrebnih obrazaca. Matična Evidencija radnika i evidencija isplaćenih zarada kao i popunjavanje IOPPD obrasca (za ranije godine OPD2 i OPD3 obrazaca) i podaci za M4 obrazac. Obračun prema koeficijentima ili prema ugovorenim bruto platama, obračun po vrsti sati na osnovu radnih listi, po radnim jedinicama tj. mestima troška. Štampa spiskova po bankama, po radnim jedinicama i zbirni izveštaji (rekapitulacija) po vrstama rada. Automatsko popunjavanje obrasca IOPPD kao i export obrasca u xml format za slanje na portal poreske uprave. Automatska obrada kredita i evidencija obustava po partijama i ratama. Popunjavanje i štampa virmana na osnovu podataka iz obračuna.

 

PlateW - Obračun Plata (verzija za knjigovodstvene servise)

 

Obračun plata po važećim propisima sa svim obrascima (Rekapitulacija, Platni spiskovi, IOPPD, OOPD1, OPD2, OPD3, M4…, knjiženje u finansijsko knjigovodstvo). Skraćena verzija za knjigovodstvene servise nema mogućnost unosa detaljne strukture radnih sati i obustava – kredita. Za punu Pro verziju je potrebno uraditi analizu načina obračuna kod klijenta i naknadno ugovoriti cenu.

 

Materijalno knjigovodstvo

Centralni magacin po prosečnim nabavnim cenama. Dokumenti za prijem i otpremu robe/materijala: Prijemnica, Povrat sa potrošačkih mesta, Utrošak (po po potrošačkim mestima), Rashod, povraćaj robe dobavljaču. Šifarnik artikala sa kategorijama i grupama, pregled ulaznih – izlaznih dokumenata, rekapitulacija dokumenata, rekapitulacija po potrošačkim mestima po artiklima, grupama i kategorijama artikala, po dobavljačima. Svi dokumenti se automatski knjiže u postojeće finansijsko knjigovodstvo i pomoćne evidencije – PDV knjige i analitiku dobavljača.  

 

Osnovna sredstva

Evidencija osnovnih sredstava, šifarnik prema amortizacionim grupama i podgrupama, razvrstavanje u poreske i knjigovodstvene svrhe. Obračun amortizacije u poreske i knjigovodstvene svrhe. Popis OS, Aktiviranje OS, Nabavka, prodaja i rashodovanje OS. Mogućnost automatizacije označavanja inventara pomoću etiketa sa barkodovima i nazivima. Mogućnost automatizacije popisa pomoću ručnih terminala sa ugrađenim barkod skenerom. 

 

Tehničke karakteristike

  • Program se radi u Windows okruženju pomoću Visual Basic 6.0, baza podataka SQL Server 2005 Express Edition, maksimalni broj korisnika 10. Podržani operativni sistemi Windows 2003/2008 Server, Windows XP Pro, Windows Vista Bussines ili Windows 7.
  • Minimalna konfiguracija računara na kojoj program radi je Pentium 4 sa 512MB RAM, hard disk 40GB, operativni sistem Microsoft Windows XP Pro. Optimalna konfiguracija računara je P4 3 GHz, HD 80GB, RAM 2GB. Program optimalno radi sa operativnim sistemom Windows XP Profesional i serverom Windows 2003 Server.
  • Programi se realizuju pomoću legalno licenciranih alata za razvoj (Microsoft Visual Studio) a korisnik dobija licencu za korišćenje izvršne verzije programa. Izvorni kod programa nije moguće dobiti na korišćenje.
  • Licenciranje operativnih sistema i sistema za rad sa bazom podataka nisu uključeni u našu ponudu već ih korisnik uz konsultaciju sa nama sam nabavlja i plaća, a to znači da morate imati licencu za Windows XP Profesional ili Windows Vistu koja se nabavlja uz novi računar ili se posebno kupuje kod ovlašćenih prodavaca licencniranog software-a. Serverski operativni sistem mora biti Windows 2003 ili Windows 2008 server. Optimalno je nabaviti Windows Small Business Server 2003 koji u sebi sadrži sve komponente (Server, Bazu podataka, Zaštitu i e-mail server).
  • Sve licence za serverski operativni sistem, SQL Server bazu podataka i klijentske operativne sistema možete nabaviti preko nas.